Home

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐊᔭᐅᕆᔨᐅᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᑦᑐᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᓪᓗᑎᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅᑎᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨᐅᓪᓗᑎᑦ, ᖃᑭᒍᑎᒃᓴᓕᐅᙱᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓪᓗᑎᑦ ᐊᔭᐅᕆᒋᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑉ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑐᒥᒃ, ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑭᕗᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᙱᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᑐᐃᓇᖃᑦᑕᖅᑕ