ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᐱᓪᓘᓐᓃᑦ?  ᑐᓴᕐᕕᒋᔪᒪᕙᑦᑎᒋᑦ!

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᕗᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ:

ᐅᐊᓇ ᔅᐲᓄ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ
ᐃᖃᓗᓐᓂ: 979.0575
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 855.979.0575

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 2159, ᐃᒡᓗ 208
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᒪᓐᓂᕈᕕᐅᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕗᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᒃ:

ᑎᐅᕈᓪ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᖅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ