Projects
ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ‘ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ’ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ

Local CSP assisting customer

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ  ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑲᓱᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓄᑦ − ᐊᒥᓲᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ.  ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᕈᑎᐅᕗᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓯᓐᓈᑦ ᓱᑲᑦᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᕐᓂ.

ᑎᓴᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᓗᑎᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᓂᑦ.

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᕖᕝᕗᐊᕆ 2004−ᖑᑎᓪᓗᒍ Ssi Micro−ᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑐᔾᔨᔨᓂᑦ, ᕼᐊᒻᓚᓂᑦ, ᓂᐅᕕᕐᕕᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖔᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ.  ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᓪᓗ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊᖑᓚᐅᖅᑐᑦ:

  • ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᒃᓴᖓ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖃᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓪᓘᓐᓃᑦ (ᑕᐃᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ);
  • ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕈᑎᓪᓘᓐᓃᑦ, ᕼᐊᒻᓚᒃᑰᒐᓗᐊᕈᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᑯᐊᐳᒃᑰᒐᓗᐊᕈᑎᓪᓘᓐᓃᑦ;
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔮᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᖏᑦ, ᖄᖓᒍᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᙱᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔭᐅᕙᙱᑦᑐᑦ ᖄᖓᒍᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᑎᑦᑎᒃᑲᐃᓲᓂᑦ, ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᒥᒃ ᓄᑭᓪᓚᐅᑎᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᖃᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ (ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ 22-ᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖃᙱᑦᑐᓂᑦ), ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕐᓗᑎᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔪᓐᓇᓕᖔᕋᔭᕐᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ;
  • ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐊᔪᕐᓇᙱᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᓄᑖᕈᓛᓕᕐᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑮᔪᖃᕐᓗᓂ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᑕᖃᙱᒃᑯᑎᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ;
  • ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐋᔩᕋᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ Ssi-ᒃᑯᓐᓂᓗ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᔭᒃᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᑦ;
  • ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐱᓕᕆᔪᒪᔪᖃᕈᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᔪᒪᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᓄᑖᕐᒧᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓄᑦ;
  • ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ 25-ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.

ᕿᓂᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ 22−ᖑᔪᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ 2005-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.  ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓱᕐᓗᓂ, ᐅᖓᑕᐅᔨᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑲᓱᖅᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓄᑦ ᓇᓚᐅᒃᑖᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓄᑦ.  ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ 2005−ᒥ,  ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᖏᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᔾᔨᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ 2013-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.  ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᖅᑏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᒃᑰᒻᒪᖔᑕ ᐅᕙᓂ www.qiniq.com ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᒥ ᓄᓇᙳᐊᕐᒦᑦᑐᒥ.

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ, SSI Micro ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑐᔾᔨᔩᑦ, ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᑦ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ.

ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᖏᑕ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑯᓄᖓ:

  • ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ
  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ, ᐃᑯᐱᒡᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ