Projects
ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᑲᑐᔾᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓪᓗ ᑲᓱᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᓴᖅᑮᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ, ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥ.  ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑎᓴᒪᓂᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ:

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ, ᕿᑭᑖᓗᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᙵ, Ssi Micro Ltd., ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᔅᕕᔅᑎᐅᓪ−ᒃᑯᑦ.  ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᖓ.

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ  ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᕖᕝᕙ 5, 2010−ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᑐᑦ: ᐱᖓᓱᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᙵᓂᒃ.  ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑐᔾᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓃᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖓᑖᓂ 130−ᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᒥᓂᐅᓪᓗᑎᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒦᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.