Projects
ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖁᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.  ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᓐᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒐᔭᖅᑐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐆᑦᑐᕋᖅᐸᑦᑐᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒋᐊᙵᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ.  ᑖᓐᓇ ᓵᓚᒃᓴᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᑐᖅᑯᐃᕕᒃ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᒻᒪᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖔᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒥᑦ 2006-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖁᔨᔪᓄᑦ 2005-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ, ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎ ᐊᑐᕋᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᖅᑐᓂ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑕᐅᒍᓐᓇᓕᖅᑐᓂ:

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓂᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ;
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᓇᓂᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑯᒥᓂᖏᓐᓂᓗ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ;
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᓇᓂᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᑦᑑᓂᖏᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᑦ ᐱᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᙱᓗᐊᖃᑦᑕᕈᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑯᖏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᑕ.

ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐆᑦᑐᕋᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᖅᑐᑎᑦ ᑖᓐᓇ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑐᖅ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᕐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖅᑯᖏᕕᖏᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᑎᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᖅ ᑖᓐᓇ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎ.

ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᒻᒪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᒐᒥ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂ.

2007−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᐅᓪᓗᑎᑦ I-PAC ᐱᔾᔪᓯᐊᕐᒥ ᓄᑖᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ  ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᒧᑦ.

ᕚᕐᕝ ᒪᑲᓪᓗᒧᐊᔅ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᒻᒪᕆᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒫᒃ ᕗᕇᔅᑳᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᕆᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.  ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑏᑦᓄᓇᕗᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᒃᓴᒥᑦ ᓴᓇᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᐆᑦᑐᕋᖅᐸᑦᑐᓂᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ.